Ed Heckerman
Mani Stone, Zuni Mountain Stupa, New Mexico, 2009